خيمه خورشيد را ديندارها آتش زدند، آه معناي حقيقت تا كجا برگشته است...

پیمایش به بالا