محاکمه

اتاق انتظار دادگاه پر از آدم بود و هیاهویی برپا، اما در دادگاه آرامشی حاکم بود. همه‌چیز منظم و مرتب سر جایش بود: صندلی‌های وکلا، جایگاه متهم، صندلی بلند قاضی، نیمکت‌های چوبین طرفین که سالن را به دو قسمت تقسیم می کرد، مجسمه‌ی عدالت با ترازویی طلایی در دست و قلم‌ها و کاغذ‌ها که بر […]

محاکمه Read More »