محصل! اذان بگو!

مسجد، هیئت، امامزاده و…، همگی ما را یاد نماز و روضه و نذری و دعاخوانی می اندازند و در ذهن ما هیچکدام از اینها ربطی …

محصل! اذان بگو! ادامه نوشته