اگر نگران هستی

یک نگرانی بسیار مهم و تنها راهکار پیشنهادی ما اگر نگران هستی که یک روزی این تابلو از عکس کاندیداهایی شایسته برای اداره کشور خالی …

اگر نگران هستی ادامه نوشته