عصر هفتم

عصر علوم انسانی شماره 7 موضوع:”مسأله علوم انسانی چیست؟” با حضور دکتر سیدمجید حسینیدوشنبه ۲۶ تیرساعت ۱۷ صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه گزارش هفتمین …

عصر هفتم ادامه نوشته