بر تیم ملّی چه گذشت؟

حسرت و افسوس 🔸تلخی شکست از ژاپن متفاوت از همه‌ی تلخی‌های سالیان اخیر فوتبالمان بود. این بار نه میلوراد مازیچ بود که پنالتی‌ای را که …

بر تیم ملّی چه گذشت؟ ادامه نوشته