عصر علوم انسانی 61

عصر علوم انسانی شماره 61 موضوع: “فرزندان قرآن و قبله” (عصر انسان فلسطینی؛ تأمّلی بر آغاز انتفاضه‌ای نو در فلسطین) با حضور : محمد اصغری …

عصر علوم انسانی 61 ادامه نوشته