کدام نخبه؟ کدام مغز؟

🔸پارسال در دیدار نخبگان با رهبر انقلاب یكی از مسئولین موقع سخنرانی از یكی از نخبگان نقل می‌كرد كه آمده به او گفته است كه ما مثل الكلیم، اگر نگه‌مان ندارید می‌پریم! 🔸همان موقع در همان جلسه با خودم فكر می‌كردم كه یک نفر كه در یک رقابت برنده شده است، با آن همه تسهيلاتى […]

کدام نخبه؟ کدام مغز؟ Read More »