عید غدیر 1395

نخستین مراسم هیئت ادب عید غدیر سال 1395