علوم اجتماعی در خدمت اجتماع

گاهی تنها هدف از کسب علوم (اجتماعی) رسیدن به آگاهی است و اگر فرد عالم در قبال #جامعه خود متعهد باشد، هدف دومی نزدش می …

علوم اجتماعی در خدمت اجتماع ادامه نوشته