عصر پنجم

عصر علوم انسانی شماره 5 موضوع: “چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟” با حضور دکتر سارا شریعتی 11 اردیبهشت 1396 صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه چراباید علوم انسانی بخوانیم؟ سارا_شریعتی در سلسله نشست‌های «عصر_علوم_انسانی» به همت دبیرستان تخصصی علوم انسانی شرف‌الدین برگزار می‌شود به پرسش «چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟» پرداخت. 🔸 «چرا باید علوم […]

عصر پنجم Read More »