زبان فرنگی،موجب بی فرهنگی!

زبان انگلیسی در اواسط قرن بیستم به عنوان #زبان_بین_المللی از طرف مجمع علمی آمریکا معرفی شد. زبان بین المللی که در آن زمان به معنی …

زبان فرنگی،موجب بی فرهنگی! ادامه نوشته