زبان فرنگی،موجب بی فرهنگی!

زبان انگلیسی در اواسط قرن بیستم به عنوان #زبان_بین_المللی از طرف مجمع علمی آمریکا معرفی شد. زبان بین المللی که در آن زمان به معنی زبان علم تلقی می شد،با گذشت زمان جایگاه خود را به عنوان زبانی برای ارتباط داد. همزمان با این تغییرات در کاربردهای زبان جهانی، کشور ما نیز یادگیری و #آموزش_انگلیسی […]

زبان فرنگی،موجب بی فرهنگی! Read More »