پوستر عصر سوم

عصر سوم

عصر علوم انسانی شماره 3 موضوع: “ترامپ و تحریم ایران” (بررسی جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا) با حضور مسعود براتی؛ کارشناس تحریم 4 بهمن 13955 صوت کامل جلسه فیلم کامل جلسه

عصر سوم Read More »