فلسفه تاریخ مارکس

با تاملی بر پدیدار شناسی جان، ایدئولوژی آلمانی، دیالکتیک روشنگری و...

امیرحسین صالحی

(دانشجو دکتری جامعه‌شناسی)

۸ جلسه (۱۲۰۰ دقیقه)، ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سه‌شنبه‌ها: ۱۶:۳۰ تا ۱۹ (شروع از ۲۳ خرداد)
ظرفیت محدود است…
حضوری، آنلاین، آفلاین

پیمایش به بالا