عصر علوم انسانی 61

عصر علوم انسانی شماره 61

موضوع: “فرزندان قرآن و قبله”

(عصر انسان فلسطینی؛ تأمّلی بر آغاز انتفاضه‌ای نو در فلسطین)

با حضور :

محمد اصغری ( تحلیل‌گر مسائل فلسطین و دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی)


29 اردیبهشت 1400

صوت کامل جلسه

پیمایش به بالا