عصر علوم انسانی شماره 3

موضوع: “ترامپ و تحریم ایران”
(بررسی جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا)
با حضور مسعود براتی؛ کارشناس تحریم
4 بهمن 13955

پوستر عصر سوم

صوت کامل جلسه

فیلم کامل جلسه

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا