سیاست میدان تراژدی ها

سیاست میدان تراژدی‌ها

علی جعفری فارغ التحصیل
علوم سیاسی

روز و ساعت برگزاری :

دوشنبه: 16:30– 17:45

 

سیاست، بیشترین تأثیر را بر زندگی انسان می‌گذارد؛ به طوری که تمامی شئون انسان را زیر چتر خود دارد و امکان فرار از آن نیست. با این اوصاف راه گریزی از آن نیست و باید با آگاهی دست به کنش‌گری زد. تصمیم‌گیری‌های بدون آگاهی از سیاست می‌تواند تراژدی به بار بیاورد. تراژدی در جهان مدرن نقش پررنگی دارد، غم‌های بزرگی که به انسان هم‌زمان حس ترس و ترحم را وارد می‌کند و این نتیجه‌ی تصمیم‌های نادرست در سیاست است که در ابعاد گسترده و جهانی رخ می‌دهد. فهم سیاست، کلید فهم جهان پیرامون است.

هیتلر
پیمایش به بالا