برای تغییر از علوم انسانی باید شروع کرد...

اگـر قـرار اسـت دانش آموز علـوم انسـانی، پرسشـگر و پویـا، آگاه بـه مسـایل اصلـی کشـور و جهان اسلام و دغدغه مند بـرای در انداختـن طرحـی نـو دراجتمـاع و فرهنـگ و سیاسـت باشـد، لازم اسـت عـلاوه بـر پیشـرفت درسـی، در دوران دبیرسـتان آگاهی هایـی بیآمـوزد کـه متفـاوت از سـایر دانش آموختـگان علـوم انسـانی،  آمـاده نقش آفرینـی جـدی در آینـده سـازد. درس ها باید با پیوست های جنبـی از عالـم انتـزاع خارج شده و با واقعیت های ملموس جامعه مرتبط گردند.

دانش آموزان علوم انسانی در کنار عمیق شدن مبانی فکری خویش باید مهارت هایی بیاموزد که در آینده توانایی تبدیل دانش خود را به کالای فرهنگی مورد نیاز جامعه داشته باشد.

تجربه آموزش علوم انسانی و درگیری با مسایل کلان کشور در حوزه فرهنگ ، دین ، اجتماع و سیاست،جمعی از فارغ التحصیلان علوم انسانی دانشگاه تهران را برای هدفی بلند در مجموعه دبیرستان شرف الدین ، گردهم آورده است.

یکی از وجوه تمایز اصلی شرف الدین، کلاس های فوق برنامه یا همان حواشی مهم تر از متن آن است. سعی ما در مجموعه شرف الدین بر آن است که علاوه بر مهارت هایی که یک دانش آموخته علوم انسانی به آنها نیاز دارد، علایق و خواسته های دانش آموزان نیز در این فوق برنامه ها گنجانده شود.

علامه سیّدعبدالحسین  شرف الدین تنها کسی است از علمای شیعه که در مسجدالحرام امام جماعت شده و همه به او اقتدا کردند.

کسی است که کتاب «المراجعات» او هنوز جریان ساز و اثر گذار مانده؛ کسی که با جمله مشهور «لا ینتشر الهدی الا من حیث انتشر الضلل» خط فکری و فهم اجتماعی و تربیتی کاربردی و نوینی را ارائه داده؛ کسی که با اقدامات تأسیسی خود زمینه ساز افتخارات امروز پیروان  اهلبیت (علیهم السلام) شده است؛

او کسی است که با فهم جامع دینی، در قحطی و گرسنگی جنگ بین المللی اول، جواز مصرف کامل حقوق شرعی را برای گرسنگان صادر نموده است…

پیمایش به بالا