هیئت ادب

کلمه خون شد
و خون کلمه
و خورشید می نوشت…