• متن خوانی

نخستین مراسم هیئت ادب

عید غدیر سال ۱۳۹۵